Ruimte maken voor Dialoog

Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Zeker in een wereld waar de waarheid vele versies heeft. Gevoeligheid en vaardigheid ontwikkelen om die verschillende perspectieven boven tafel, bespreekbaar, invoelbaar en werkbaar te maken is nuttig en lastig.

Elkaars versies van de wereld leren zien, ofwel het expliciet maken van persoonlijke en collectieve ervaringen en interpretaties, is een belangrijke persoonlijke en leiderschapsvaardigheid die behulpzaam is voor het bouwen aan en behouden van effectieve werkrelaties.

De School voor Narratief Leiderschap helpt besturen, leidinggevenden, teams en werknemers bij het vorm geven van veerkrachtige samenwerking en een sociaal veilige werkomgeving.

Psychologische veiligheid

Als het gaat om het stimuleren van een open en veilige werkomgeving sluit de school aan bij het onderzoek van Amy Edmondsen naar Psychologische Veiligheid. Om te komen tot een werkomgeving waarin leren, innovatie en groei centraal staan, biedt een psychologisch veilig werkklimaat de voedingsbodem. Het gaat om een omgeving waarin je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn, je je uit kunt spreken over ideeën, vragen, zorgen of fouten zonder negatieve gevolgen en waar mensen ruimte voor anderen maken om zich uit te spreken.
De benadering van veiligheid door Edmondson is geen individualistisch gedachtengoed, maar een collectieve benadering – toewerken naar psychologische veiligheid vindt plaats in teamverband.

Toewerken naar een psychologische veilige werkomgeving vraagt aandacht en werk op vier gebieden[1]:

  1. Diversiteit en inclusie waarbij teamleden het gevoel hebben dat ze bij de groep horen. Iedereen doet er toe, en doet mee. Mensen die voelen deel zijn van een groep, zullen zich sneller uitspreken en bijdragen aan de kwaliteit van het werk.
  2. De houding ten aanzien van risico en falen. Een zekere mate van fouten maken hoort bij het werk, het zorgt voor een effectieve leeromgeving en is een voorwaarde voor innovatie. Hoe ga je daar als individu en als team mee om?
    Een herstelgerichte werkwijze past in dit kader, waarbij het niet gaat om het toewijzen van schuld maar om herstel van de gevolgen van die fouten en falen, herstel van relaties en van vertrouwen.
  3. De bereidheid elkaar te helpen. Wederkerigheid als een voorwaarde.
  4. De mate waarin er open gesprekken mogelijk zijn. Het gaat er om, of er ruimte en tijd gemaakt wordt waarin tegenstellingen, botsende meningen en gevoeligheden op constructieve wijze met elkaar kunnen worden verkend.

Toewerken naar een cultuur van vrijmoedigheid, een cultuur waarin signalen van veiligheid en onveiligheid bespreekbaar zijn, vraagt om betrokken en helder leiderschap. Zij sturen de cultuur van constructieve samenwerking. Waarin het gewaardeerd en verwacht wordt dat er met aandacht en waardering voor andere opvattingen een dialoog gevoerd kan worden en waarin teamleden bereid zijn om het perspectief van de ander in overweging te nemen.


[1] The Fearless Organisation – Amy C. Edmondson Harvard Business School

Aanbod

Organisatiebrede aanpak: Carla-Maria werkt mee aan systeemverandering. Een voorbeeld.

Als kwartiermaker Sociale Veiligheid was zij voor de TU/eindhoven aanjager voor en verbinder tijdens een cultuurverandering die nodig is als voorwaarde voor een sociaal veilige werkomgeving.

Bottum-up aanpak begeleiden: iedereen doet er toe en iedereen doet mee. Een voorbeeld.

Carla-Maria was initiatiefnemer van en meebouwer aan de ‘De Wellbeing Signalgroup’ binnen de faculteit Mechanical Engeneering op de TU/eindhoven. Door het oprichten van de Signalgroup creëren collega’s samen een veilige ruimte om tijdig te spreken over alles wat belangrijk is voor studenten en collega’s dat te maken heeft met welzijn op de werkvloer. Het bestuur krijgt tijdig zicht op signalen.

De impuls groeide uit tot een mooi voorbeeld van een collectieve én bottom-up aanpak voor meer welzijn op de werkvloer en in de leeromgeving. De steun en bereidheid van het bestuur om te leren is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de Wellbeing Signalgroup en om te worden wat het nu is. Vertrouwen en ruimte te geven aan een onbekende initiatief, en aan medewerkers die zich stap voor stap verbinden en gezamenlijk vorm geven is lastig en nodig.

Carla-Maria ondersteunde zowel de medewerkers als het bestuur hierbij en was klankbord voor voorzitter Monica Zakhari.


Keynote spreker:

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap en constructieve samenwerking.

Dagvoorzitter en gespreksbegeleider tijdens een congres, themadagen of overleg.

Als je een verbindende, energieke en scherpzinnig proces-en gespreksleider zoekt voor een je congres, themadag over overleg- neem dan contact op met Carla-Maria.

Team- en leiderschapsondersteuning Psychologische en Sociale Veiligheid

Carla Maria ondersteunt teams en hun leidinggevenden bij het op gang brengen van gesprekken rondom psychologische en sociale veiligheid, en begeleidt (onderdelen van) teams als coach en mediator met herstel tijdens of na een conflict.

Meten is weten: Psychological Safety Index

Leiderschapstraining op maat

Carla-Maria geeft in-company leiderschapstrainingen die zich richten op bijdragen aan constructieve samenwerking, stimuleren van een gezonde groepsdynamiek in je team en omgaan met ongemak, conflict en herstel.

Teamdialoog over Psychologische en sociale veiligheid

Sociale en psychologische veiligheid zijn een brede termen, die verwijzijn naar hoe we met elkaar omgaan, naar het identificeren van wat als gewenst of ongewenst gedrag wordt beschouwd in onze (groeps)interacties, en met betrekking tot (persoonlijke) grenzen in zaken rond diversiteit en inclusie, intimidatie en discriminatie.

In een teamdialoog is gaat het team in gesprek over verschillende aspecten die te maken hebben met Sociale en Psychische Veiligheid. In een interactieve middag probeer je samen op manieren te komen waarop je de Sociale Veiligheid in je team zo goed mogelijk kunt verbeteren. Deze teamdialoog geeft de mogelijkheid als collectief te starten of verder te gaan met het vorm geven van een veiligere werkomgeving.

Doel teamdialoog: open gesprekken over onderwerpen en kwesties die verband houden met hoe jullie op het werk met elkaar omgaat – kortom een gezamenlijk verkenning van veiligheid en onveiligheid. Waarbij we gericht zijn op het vergroten van begrip voor en meer openheid naar elkaar: een basis voor constructieve samenwerking, verder gesprek en vervolgstappen naar een veiligere werkomgeving.

Mogelijke gespreksonderwerpen:

• Wat zijn signalen van veiligheid en onveiligheid

• Strategieën voor stem: ruimte innemen, ruimte geven en ruimte vasthouden

• Uitdagende situaties: Onderzoek de perceptie van situaties en persoonlijke posities.

• Verkennen van (ondermijnende) krachten van veiligheid: machtsdynamiek, groepsdynamiek, interpersoonlijke dynamiek, intrapersoonlijke dynamiek.

• Productief reageren: collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde werkomgeving

• Actiekader: verantwoording, wederkerigheid en reparatie

• Aandacht voor het ondersteuningsnetwerk en procedures voor het melden van ongewenst en ongepast gedrag in uw organisatie

• Acties en persoonlijke beïnvloeding

Neem contact met mij op voor mogelijkheden in uw context

Teamdialogen

Individueel support:

Klankbord in lastige situaties: HR adviseurs en leidinggevenden vinden in Carla-Maria een klankbord die hen helpt met exploreren van handelingsmogelijkheden tijdens lastige/complexe situaties rondom grensoverschrijdend gedrag en integriteit vraagstukken. Welke volgende stap is helpend de gegeven situatie, voor de betrokken én de geschrokkenen, met aandacht voor verantwoordelijkheden, rollen en taken, heldere en tijdige communicatie en met aandacht voor herstel en nazorg.

Coach persoonlijke en loopbaanvragen Carla-Maria loopt met je op, luistert en spiegelt. Ze is een scherpzinnige luisteraar. Door haar lichtvoetige aanpak worden zware thema’s dragelijk.

Extern vertrouwenspersoon Carla-Maria is extern vertrouwenspersoon

 

Carla-Maria Verwer

Mijn naam is Carla Maria Verwer. Ik ben een specialist in Interactiepatronen & Samenwerking, met een focus op psychologische veiligheid en welzijn op de werkvloer. Ik ondersteun teams en hun leiders om toe te werken naar een veiliger en inclusievere team culture. Ik werk vooral in een academische en technische context en bied (voornamelijk) training en ondersteuning aan in het Engels.

Ik ben lid van

Ik word geregeld omschreven als scherpzinnig, gedecideerd en lichtvoetig. En moedig. Een gelijkwaardige en scherpzinnige gesprekspartner die meebeweegt als het nodig is voor de situatie, uitnodigt om verschillende perspectieven op tafel te krijgen, en standvastig blijft als dit constructiever is om de situatie in beweging te brengen in een andere richting dan tot nu toe gewoon was.

Ik heb een achtergrond als Intern Communicatie Adviseur & Community Art Theatermaker. Zie www.theaterpraktijk.nl voor een impressie. Ik ben getraind en ervaren in activerende gespreksvormen om luisterend vermogen te vergroten en zichtbaarheid van verschillende perspectieven te faciliteren. Dat kan uitmonden in een voorstelling, een beleidsadvies, een training in bewustwording of een vaardigheidstraining. En gaat via het aansluiten bij bestaande initiatieven en verbinden en bewegen van verschillende partijen binnen de gegeven context.

Om dit goed te doen beweeg ik me gemakkelijk tussen verschillende lagen van een organisatie of een wijk. Voeling krijgen met wat er speelt. Soms door actief een impuls, lezing of werkvorm aan te bieden, soms door eerst langs zij te komen en open in gesprek te gaan. Eerst meebewegen en dan aansluiten of terugduwen. Bijvoorbeeld. Altijd met het onderliggende en leidende einddoel voor ogen: dat kan dus een bijdrage zijn aan het vorm geven van een strategie of missie, of om participatie zelf. Hoe komen ook mensen aan het woord en in beeld, die we minder snel horen of zien? In een veiliger klimaat doen alle mensen er toe én mee: in dialoog én via dialoog.

Contact

carlamaria@schoolvoornarratiefleiderschap.nl |  Utrecht | 0031 6 28 65 26 12 |

Kunnen we iets voor elkaar betekenen? “We brengen elkaar op gang. Ik voeg voortdurend andermans gedachten aan de mijne toe. Die vervorm ik tot iets van mezelf, iets persoonlijks dat ik weer deel.” – Guus Kuijer